Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov

•    Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
  DIAMANT NEPREMIČNINE d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana
  GSM: 064 22 99 22
  info@diamantnepremicnine.si 

•    Namen obdelave osebnih podatkov: 
Privolitvena izjava
Z izpolnjenim kontaktnim obrazcem uporabnik pošlje upravljavcu sporočilo glede prodaje, nakupa, oddaje ali najema nepremičnine ali se prijavi na brezplačen posvet glede omenjenega. Upravljavec glede na pridobljene kontaktne podatke uporabniku odgovori in/ali mu pošlje ustrezne termine za sestanek. S prijavo se uporabnik strinja, da upravljavec obdeluje in hrani podatke v bazi z namenom nadaljnje komunikacije, na podlagi legitimnega interesa družbe.
Komunikacija je individualna, kar pomeni, da uporabnik ni avtomatično uvrščen na nobeno e-poštno listo. 

Sklepanje in izvajanje pogodb
Upravljavec osebne podatke uporabnikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja  pogodb, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja uporabnika.  Ko uporabnik sklene z upravljavcem pogodbo o samostojnem nepremičninskem posredovanju je namen obdelave osebnih podatkov izpolnitev obveznosti iz predmetne pogodbe (torej prodaja/oddaja njegove nepremičnine, ali iskanje nepremičnine za uporabnika za nakup ali najem in/ali naročilo storitev nepremičninske agencije).

•    Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi vaše privolitve v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V primeru sklenitve pogodbe med uporabnikom in upravljavcem pa bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi pogodbe. 

•    Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Vaše osebne podatke ne posredujemo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

•    Obdobje hrambe osebnih podatkov :

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.  Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo in uničijo.

•    Informacije o obstoju pravic posameznika:
Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost.

Upravljavec zagotavlja uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 1 mesecu po prejemu takšne zahteve. Upravljavec lahko rok za uresničevanje pravic uporabnika podaljša za največ dodatna 2 meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če upravljavec podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti uporabnika v roku 1 meseca od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Upravljavec sprejema zahteve v zvezi s pravicami uporabnika na elektronski naslov: info@diamantnepremicnine.si
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko upravljavec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, si upravljavec pridržuje pravico, da zaračuna razumno pristojbino ali pa zavrne ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.
V skladu s področno zakonodajo upravljavec omogoča uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki so predmet obdelave.

Pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih, napačnih ali neustreznih osebnih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico zahtevati predložitev dokumenta iz katerega izhaja, da je osebni podatek, ki je predmet obdelave neustrezen.

Pravica do izbrisa

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima upravljavec pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti upravljavca do uporabnika in uporabnika do upravljavca).

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljavec obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego namena, s katerimi je uporabnik soglašal, razen v primeru, če mora upravljavec te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.

Pravica do preklica privolitve

Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da vloži ugovor, če meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov.
Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite na elektronski naslov: info@diamantnepremicnine.si

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik posreduje na elektronski naslov info@diamantnepremicnine.si ali s priporočeno pošto na sedež podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.


•    Veljavnost

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov o čemer bodo uporabniki seznanjeni  na spletni strani upravljavca.